główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg na "Budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ,,Świdnica" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:
"Budowę elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz z posadowieniem kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV".


Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.07.2019 i ukazało się w dniu 10.07.2019 pod numerem 2019/S 131-322768 (Nr sprawy: 5/AE/2019) oraz zostało umieszczone na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl

 

1 .Termin realizacji zamówienia :
Do dnia 15.01.2020.

 
2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do postępowania:
Do dnia 12.08.2019 do godz. 11.00.

 
3. Termin otwarcia ofert
W dniu 12.08.2019. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Inżynierskiej 6 w Świdnicy 58-100, gabinet Prezesa Zarządu.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty należy podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

 
4. Wadium: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN).

 
5. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0,00 PLN
SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl

 
6. Kryteria oceny ofert:
Całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia: 60%
Warunki gwarancji: 30%
Termin realizacji: 10%

 
7. Upoważniony do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Działu Zasobów Majątkowych - mgr inż. Mirosław Jajko
Tel. 74 851-81-21, fax 74 660-45-90. 

 

Informacje o niniejszym przetargu znajdują się pod adresem 
http://www.mpk.swidnica.pl/news/296-przetarg-na-budowe-sieci/