główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg na "Zakup i dostawę autobusów elektrycznych"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:
"Zakup i dostawę autobusów elektrycznych".

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.06.2019 i ukazało się w dniu 27.06.2019 pod numerem 2019/S 122-299136 (Nr sprawy: 3/AE/2019) oraz zostało umieszczone na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl 
 
1.Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 30.03.2020. [termin uległ zmianie - szczegóły poniżej]
 
2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do postępowania:
Do dnia 02.08.2019. do godz. 11.00 [termin uległ zmianie - szczegóły poniżej]
 
3. Termin otwarcia ofert
W dniu 02.08.2019 o godz. 11.15 [termin uległ zmianie - szczegóły poniżej] w siedzibie Zamawiającego przy ul. Inżynierskiej 6 w Świdnicy 58-100, gabinet Prezesa Zarządu.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty należy podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 
 
4. Wadium: 140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy PLN).
 
5. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0,00 PLN.
SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl 
 
6. Kryteria oceny ofert:
Całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia - 60%
Parametry techniczne i eksploatacyjne - 15%
Oszczędność energii i ochrony środowiska - 10%
Warunki gwarancji i serwisu oraz rabat na części - 10%
Termin realizacji - 5%.
 
7. Upoważniony do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Działu Zasobów Majątkowych - mgr inż. Mirosław Jajko
Tel. 74 851-81-21, fax 74 660-45-90. 
 
Informacje o niniejszym przetargu znajdują się pod adresem
http://www.mpk.swidnica.pl/news/293-przetarg-na-elektryczne-autobusy
 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu zostały umieszczone pod adresem 
http://www.mpk.swidnica.pl/news/297-pytania-i-odpowiedzi-elektryczne-autobusy/

 

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Informacje o zmianach znajdują się pod adresem
http://www.mpk.swidnica.pl/news/300-sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-autobusy-elektryczne/

 

Zmiana treści SIWZ
Informacje o zmianach znajdują się pod adresem
http://www.mpk.swidnica.pl/news/302-zmiana-tresci-siwz-autobusy-elektryczne/

 

Teksty jednolite dokumentacji przetargowej znajdują się pod adresem
http://www.mpk.swidnica.pl/news/304-teksty-jednolite-dokumentacji-przetargowej-na-autobusy-elektryczne/