główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg na "Zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami do ładowania wolnego i szybkiego na zajezdni"

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienia sektorowe) na:
"Zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami do ładowania wolnego i szybkiego na zajezdni".

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.03.2019 i ukazało się w dniu 13.03.2019 pod numerem 2019/S 051-118190 oraz zostało umieszczone na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl 
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.
 
1.Termin realizacji zamówienia:
Do dnia 30.03.2020.
 
2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do postępowania:
Do dnia 16.04.2019 do godz. 11.00. [termin uległ zmianie - szczegóły poniżej]
 
3. Termin otwarcia ofert
W dniu 16.04.2019 o godz. 11.15 [termin uległ zmianie - szczegóły poniżej] w siedzibie Zamawiającego przy ul. Inżynierskiej 6 w Świdnicy 58-100, gabinet Prezesa Zarządu.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty należy podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 
 
5. Wadium: 140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy PLN).
 
6. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0,00 PLN.
SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl 
 
7. Kryteria oceny ofert:
Całkowity koszt brutto przedmiotu zamówienia - 60%
Parametry techniczne i eksploatacyjne - 15%
Oszczędność energii i ochrony środowiska - 10%
Warunki gwarancji i serwisu oraz rabat na części - 10%
Termin realizacji - 5%.
 
8. Upoważniony do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Działu Zasobów Majątkowych - mgr inż. Mirosław Jajko
Tel. 74 851-81-21, fax 74 660-45-90. 
 
Informacje o niniejszym przetargu znajdują się pod adresem
www.mpk.swidnica.pl/news/276-przetarg-na-2-elektryczne-autobusy
     
Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu zostały umieszone pod adresem 
i
oraz 
 
Mapy MPK Świdnica z lokalizacją stanowisk autobusów elektrycznych i stacji ładowania akumulatorów zostały umieszone pod adresem

OGŁOSZENIE - Zmiana treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert
Informacje o zmianach znajdują się pod adresem
http://www.mpk.swidnica.pl/news/284-ogloszenie-–-zmiana-tresci-siwz-oraz-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert/