główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg na dostawy oleju napędowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6 ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą "Prawo zamówień publicznych" (zamówienie sektorowe) na dostawy oleju napędowego. 
 
1. Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa oleju napędowego (olej napędowy musi spełniać wymagania normy PN-EN590) do zakładowej stacji paliw w ilości 2000 m3.
2. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
07.01.2019 do godz. 11:00.
4. Termin otwarcia ofert: 07.01.2019, godz. 11:15. 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przeaz Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty należy podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem. 
5. Wadium: 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
6. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 0 zł. SIWZ można uzyskać na stronie internetowej www.mpk.swidnica.pl lub w siedzibie przedsiębiorstwa.
7. Kryteria:
- cena netto + VAT za 1 m3 oleju napędowego: 100%
8. Termin związania z ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
9. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.11.2018. Ukazało się w dniu 29.11.2018 pod numerem: 2018/S 230-526801.
10. Uprawniony do kontaktowania się z oferentami:
mgr inż. Mirosław Jajko, tel. +48 74-851-81-21, fax +48 74-851-81-03, +48 74-660-45-90,
e-mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl 
     
 
Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu zostały umieszone pod adresem